XX Festiwal Ensemble
27.08-03.09.2023 r.
Dom Pracy Twórczej – Pałac w Radziejowicach

Koncerty muzyki klasycznej
Improwizacje jazzowe
Pokaz teatralny

Deklaracja dostępności


Fundacja Ensemble zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 05.09.2022.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.09.2022.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie

– zdjęcia nie posiadają napisów dla osób głuchych

– nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę

– uproszczony wygląd wizualny wymaga dopracowania

Skróty klawiszowe: po stronie można poruszać się klawiszami TAB i strzałkami.

Oświadczenie sporządzono dnia 05.09.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację Ensemble.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Kwieciński, tomasz.kwiecinski@ensemblefestival.org. Kontaktować można się także dzwoniąc lub wysyłając SMSy na numer telefonu 730102517. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.”

Dostępność architektoniczna

Fundacja Ensemble nie przyjmuje w siedzibie petentów.

Koncerty festiwalowe odbywają się w Nowym Domu Sztuki w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, w którym wejście na teren parkowy oraz szerokość zdecydowanej większości alejek pozwala na korzystanie z terenu pałacowo-parkowego osobom na wózku inwalidzkim. Nowy Dom Sztuki jest w pełni dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, znajduje się w nim również toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Skip to content